Statut

Na podlagi 28. člena Statuta Folklorne skupine Zeleni Jurij je občni zbor dne 29.09.2007 sprejel spremembe in dopolnitve pravil društva tako, da se prečiščeno besedilo pravil društva glasi:

STATUT

 Folklorne skupine Zeleni Jurij Črnomelj

        I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Folklorna skupina Zeleni Jurij Črnomelj (v nadaljevanju društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno in nestrankarsko združenje oseb, ki se združujejo z namenom ohranjanja belokranjske dediščine.

2. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

3. člen

Polno ime društva je: Folklorna skupina Zeleni Jurij Črnomelj

Skrajšano ime društva je: FS Zeleni Jurij

Angleško ime društva je: Folklore Group Zeleni Jurij Črnomelj

Sedež društva je na naslovu: Kolodvorska cesta 34, 8340 Črnomelj

4. člen

Društvo ima svoj znak in štampiljko. Znak predstavlja podobo Zelenega Jurija z napisom imena društva. Štampiljka predstavlja podobo Zelenega Jurija z napisom imena društva.

5. člen

Društvo deluje primarno v mestu Črnomelj, Beli krajini, po potrebi pa tudi v tujini.

6. člen

Društvo se lahko vključuje kot član v druge sorodne organizacije s podobnimi nameni in cilji. Društvo sodeluje z drugimi podobnimi društvi, šolskimi folklornimi skupinami, lokalnimi skupnostmi in drugimi organizacijami in posamezniki pri uresničevanju svojih ciljev.

7. člen

Društvo se lahko včlani v sorodno tujo ali mednarodno organizacijo s podobnimi nameni in cilji, predpisanimi s temi pravili.

8. člen

Delovanje društva in njegovih organov temelji na načelih javnosti.

Društvo obvešča o svojem delovanju širšo in ožjo javnost

1. ožjo javnost (člane društva) obvešča:

 • z objavljanjem vabil in zapisnikov na oglasni deski v društvenih prostorih
 • s tem, da so zapisniki vseh organov društva dostopni na vpogled članom društva
 • z obveščanjem preko sodobnih elektronskih komunikacijskih medijev

2. širšo javnost obvešča:

 • s tem, da so seje organov društva javne in, da se nanje lahko vabijo novinarji ter   druge osebe, ki izkažejo tak interes
 • prek sredstev javnega obveščanja, časopis, plakati, radijski oglasi, spletne strani, elektronske pošte, telefonskih sporočil in drugih elektronskih medijev
 • na druge načine (okrogle mize, tiskovne konference idr.)

Za zagotovitev javnosti dela in točnega informiranja je odgovoren predsednik društva.

9. člen

Namen društva je ohranjanje belokranjskega ljudskega izročila, zlasti pevskega, plesnega in glasbenega.

10. člen

Člani se povezujejo v društvo z namenom doseganja naslednjih ciljev:

 • izvajanja folklorne dejavnosti (ljudski plesi, ljudska glasba, ljudsko petje);
 • ohranjanje ljudskih šeg in navad;
 • dviganja kvalitete prikazovanja folklornega oz. Ljudskega izročila;
 • raziskovanja in ohranjanja ljudskega izročila svojega kraja;
 • popularizacije folklore med mladimi.

Za doseganje svojih ciljev ima društvo predvsem naslednje naloge:

 • pripravlja nastope svojih skupin in druge kulturne prireditve ter aktivnosti s področja svojega delovanja;
 • izdaja publikacije s svojega področja dela;
 • sodeluje pri pripravi oz. Pripravlja razne oblike izobraževanja s folklornega področja;
 • sodeluje s kulturnimi ustanovami, šolami in drugimi sorodnimi društvi doma in v tujini;
 • organizira razne koncerte in nastope drugih s področja svojega delovanja;
 • organizira obiske koncertov folklornih skupin, pevcev in godcev;
 • raziskuje glasbeno in plesno izročilo, šege in navade svojega kraja;
 • opravlja druge zadeve, ki so povezane z dejavnostjo društva;
 • spremlja in reagira na aktualna dogajanja na kulturnem področju v občini Črnomelj ter širše.

11. člen

Društvo uresničuje svoj namen in cilje z opravljanjem naslednjih nepridobitnih in pridobitnih dejavnosti:

 • s sestajanjem svojih članov na sestankih in drugih akcijah;
 • z delom v komisijah in sekcijah;
 • z organiziranjem akcij, prireditev, predavanj, seminarjev in podobno;
 • s povezovanjem z drugimi organizacijami in s sodelovanjem na njihovih akcijah;
 • z obveščanjem javnosti o delu društva;
 • z izdajanjem glasila;
 • preko organizacij in združenj, s katerimi ima društvo skupne interese;
 • z organizacijo potovanj in ekskurzij;
 • z organizacijo humanitarnih akcij;
 • občasno opravljanje gostinskih dejavnosti
 • izvajanje kulturno izobraževalnih in vzgojnih programov;
 • povezovanje ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev;
 • izdajanje publikacij;
 • založništvo;
 • sodelovanje s sorodnimi društvi doma in v tujini;
 • podeljevanje priznanj za dosežke na področju kulture;
 • obveščanje javnosti o svojem delovanju;
 • povezovanje v zveze kulturnih društev in organizacij;
 • sodelovanje v javnem življenju občin, na katerih področju deluje;
 • zastopa interese društva pri upravnih organih občin in drugih institucijah;
 • izdajanje knjig
 • izdajanje časopisov
 • izdajanje revij in periodike
 • izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
 • drugo založništvo
 • razmnoževanje zvočnih zapisov
 • razmnoževanje videozapisov
 • razmnoževanje računalniških zapisov
 • dejavnost knjigarn
 • trgovina na drobno s časopisi, revijami
 • dejavnost papirnic
 • trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
 • trgovina na drobno z rabljenim blagom
 • trgovina na drobno po pošti
 • trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
 • druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
 • točenje pijač
 • točenje pijač in napitkov v drugih lokalih
 • drug kopenski potniški promet
 • storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj: s turizmom povezane dejavnosti.
 • dajanje lastnih nepremičnin v najem
 • dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
 • dajanje drugih strojev in opreme v najem
 • obdelava podatkov
 • raziskovanje trga in javnega mnenja
 • oglaševanje
 • fotografska dejavnost
 • fotokopiranje in drugo razmnoževanje
 • prirejanje razstav, sejmov in kongresov
 • drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
 • druge socialne dejavnosti
 • dejavnosti drugih članskih organizacij
 • snemanje filmov in videofilmov
 • kinematografska dejavnost
 • radijska in televizijska dejavnost
 • umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
 • obratovanje objektov za kulturne prireditve
 • druge razvedrilne dejavnosti
 • obratovanje športnih objektov
 • v  druge športne dejavnosti
 • v druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pridobitna dejavnost mora biti povezana z namenom in cilji, kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva ter se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

Pridobitna dejavnost je povezana z namenom in cilji društva, če lahko neposredno pripomore k uresničevanju namena oziroma ciljev društva, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov društva. Kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva se šteje tista pridobitna dejavnost, ki skupaj z nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek oziroma zagotavlja boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev društva.

Društvo lahko za doseganje namena in ciljev ustanovi gospodarsko družbo ali poveri opravljanje pridobitne dejavnosti drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe.

II. ČLANSTVO

12. člen

Član društva lahko postane vsak, ima stalno ali začasno prebivališče v občini Črnomelj, Metlika ali Semič, se ravna po Statutu in pravilih društva ter izrazi željo postati član društva in v ta namen poda pristopno izjavo. Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi vsak drugi. Članstvo v društvu je prostovoljno.

13. člen

Pravice članov društva so:

 • da volijo in so voljeni v organe društva;
 • da delujejo v društvu in v njegovih organih;
 • da enakopravno izražajo svoje predloge in sugestije o vprašanjih, o katerih društvo razpravlja in odloča;
 • da so obveščeni o delu društva in njegovih organov;
 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančnim in materialnim poslovanjem;
 • da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu;
 • da nastopajo ali tekmujejo ali kako drugače predstavljajo društvo;
 • da sprejemajo pohvale in priznanja za svoje delo v društvu;
 • da dobijo povrnjene materialne stroške;
 • da uporabljajo društveni prostor v skladu z ustreznim pravilnikom.

14. člen

Dolžnosti članov društva so:

 • da sodelujejo pri delu društva in njegovih organov;
 • da spoštujejo ta pravila in sklepe organov društva;
 • da prevzemajo odgovornost za izvrševanje nalog, ki so jih sprejeli;
 • da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa društva;
 • da redno plačujejo članarino;
 • da se udeležujejo društvenih aktivnosti;
 • da morebitne medsebojne spore in spore, ki se tičejo njihove umetniške oz. Kulturne dejavnosti rešujejo pred častnim razsodiščem društva;
 • da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše in nove člane;
 • da varujejo ugled društva.

15. člen

Pravice in dolžnosti članov organov društva so častne. Za svoje delo v organih društva člani ne prejemajo plačila. Le za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član društva pokaže pri svojem delu, lahko upravni odbor prizna takemu članu ustrezno nagrado.

16. člen

Članstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom
 • s črtanjem
 • z izključitvijo
 • s smrtjo

17. člen

Član izstopi iz društva prostovoljno, kadar poda organom društva pismeno izjavo o izstopu.

18. člen

Član se črta iz društva, če ne plačuje članarine v dobi zadnjih dveh let.

19. člen

O izključitvi člana odloča častno razsodišče v disciplinskem postopku. Člana se izključi tudi v naslednjih primerih:

 • če je po izrečenem zadnjem opominu nadaljeval z delom, ki ni v skladu s pravili društva;
 • če grobo krši pravice in dolžnosti ter zavestno ravna zoper interese in ugled društva;
 • če je bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja.

20. člen

O podelitvi naziva častni oz. zaslužni član odločna občni zbor na obrazložen predlog upravnega odbora ali najmanj 10 članov društva.

Častno članstvo se lahko podeli vidnemu kulturnemu ali javnemu delavcu, ki aktivno deluje na področjih delovanja društva in je član društva. Ta naziv se lahko podeli tudi nečlanu, vendar le – ta nima pravice člana društva.

Naziv zaslužni član se lahko podeli članu društva, ki je veliko prispeval k doseganju uspehov društva. Ta naziv se lahko podeli tudi nečlanu, vendar ta nima pravic članov društva.

21. člen

Kandidatu, ki je dal prošnjo za sprejem v članstvo, mora upravni odbor društva odgovoriti v roku dveh mesecev.

Kandidat, ki mu je upravni odbor odklonil sprejem v članstvo, se lahko pritoži na občni zbor društva. Pritožbo mora vložiti pisno na upravni odbor društva v roku 30 dni po prejemu zavrnitve v članstvo društva potrdi negativno odločitev upravnega odbora o zavrnitvi sprejema v članstvo, prosilec pred potekom dveh let ne more obnoviti prošnje za sprejem v društvo.

22. člen

Člani društva se vpišejo v register članov, ki ga vodi društvo. V register se vpišejo najmanj podatki, ki jih mora vsebovati prošnja za sprejem v članstvo, funkcije v članstvu in čas opravljanja posameznih funkcij.

Upravni odbor lahko odloči, da se članom društva izdajo članske izkaznice ter določi njihovo vsebino in obliko.

Društvo vodi evidenco članstva v skladu z aktualnim zakonom o varovanju osebnih podatkov.

III. ORGANI DRUŠTVA

23. člen

Organi društva so:

 • občni zbor
 • upravni odbor
 • nadzorni odbor
 • častno razsodišče

A) OBČNI ZBOR

24. člen

Občni zbor društva je najvišji organ društva in voli druge organe. Njemu so odgovorni vsi organi in člani društva. Občni zbor sestavljajo vsi aktivni in častni člani društva.

25. člen

Občni zbor je lahko reden ali izreden.

Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat na leto.

Izredni občni zbor se skliče po potrebi.

Skliče ga upravni odbor na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega organa ali na zahtevo tretjine članov društva.

Izredni občni zbor sklepa samo o stvari, za katero je sklican.

Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je prejel tako zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče občni zbor polovica članov društva.

Sklicanje občnega zbora mora biti objavljeno z dnevnim redom najmanj sedem dni pred dnevom, za katerega je sklican.

26. člen

Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o spremembi pravil ali o prenehanju delovanja društva, je potrebno, da prisostvujeta najmanj dve tretjini navzočih članov.

Način glasovanja določi občni zbor. Ko se glasuje o razrešnici organov društva, ne morejo o tem glasovati člani organov društva, ki se razrešujejo.

27. člen

Občnemu zboru smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno ali posredno povezani z delovanjem društva, kot npr. Predstavniki drugih sorodnih organizacij, šol, državnih organov, ne morejo pa glasovati ter odločati o zadevah, o katerih sklepa občni zbor.

28. člen

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov.

Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih vsaj deset članov.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja.

Volitve organov so javne.

29. člen

Občni zbor odpre predsednik društva in ga vodi, dokler občni zbor ne izvoli delovnega predsedstva. Poleg tega občni zbor izvoli še zapisnikarja in dva overitelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo, verifikacijsko komisijo in druge delovne organe.

30. člen

Občni zbor:

 • sklepa o dnevnem redu;
 • voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika ter člane upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča;
 • razpravlja o delu in poročilih upravnega odbora in nadzornega odbora ter sklepa o njih;
 • sprejema delovni program društva;
 • odloča o ustanovitvi sekcij;
 • odloča o pritožbah proti sklepom upravnega odbora ali odločbam častnega razsodišča;
 • sklepa o finančnem načrtu za prihodnje leto ter potrjuje zaključni račun za minulo leto;
 • sprejema, spreminja ter dopolnjuje pravila in druge splošne akte društva;
 • odloča o prenehanju in združitvi društva;
 • odloča višino članarine;
 • po potrebi voli razne predstavnike društva v zvezah ali drugih organizacijskih oblikah;
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin;
 • podeljuje naziv častni oz. zaslužni član in druga priznanja društva.

31. člen

O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo zapisnikar, predsednik delovnega predsedstva in dva overitelja zapisnika.

32. člen

Občni zbor lahko razreši organe društva ali posamezne člane organov oz. funkcionarje pred iztekom dobe, za katero so bili izvoljeni:

 • na lastno željo oz. predlog organa
 • v primeru, če član grobo krši pravila društva

B) UPRAVNI ODBOR

33. člen

Upravni odbor opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno tehnične zadeve. Je izvršni organ občnega zbora in opravlja zadeve, ki mu jih naloži občni zbor ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje.

34. člen

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

35. člen

Upravni odbor sestavljajo: predsednik, podpredsednik, tajnik in blagajnik društva ter 3 člani.

36. člen

Predsednik društva je hkrati predsednik upravnega odbora društva. Predsednik društva predstavlja in zastopa društvo pred državnimi organi in drugimi organizacijami ter tretjimi osebami.

Predsednik društva je odgovoren za delovanje društva v skladu s temi pravili in pravim redom R Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.

37. člen

Podpredsednik društva oz. upravnega odbora nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti.

38. člen

Tajnik društva ima naslednje naloge:

 • pripravlja in organizira delo za organe društva;
 • vodi zapisnike o sejah organov društva;
 • skrbi za obveščanje članov društva;
 • pripravlja osnutke splošnih aktov društva;
 • izvaja druge naloge v skladu s sklepi organov društva.

39. člen

Upravni odbor upravlja društvo v času svojega mandata po smernicah, sprejetih na občnem zboru.

Upravni odbor se sestaja praviloma redno enkrat mesečno.

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotna polovica članov upravnega odbora. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih članov.

Na sestanku se vodi zapisnik.

Upravni odbor lahko po potrebi zaseda tudi na razširjeni seji. O tem odloči predsednik društva.

Seje praviloma sklicuje predsednik društva na lastno pobudo ali na pobudo polovice članov upravnega odbora. Delo upravnega odbora je javno.

40. člen

Mandat predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika ter članov upravnega odbora društva traja 4 leta in so lahko ponovno izvoljeni.

41. člen

Upravni odbor ima zlasti naslednje naloge:

 • sklicuje občni zbor in pripravlja poročila o delu ter predloge za delo društva;
 • pripravlja predloge za splošne akte društva;
 • pripravlja predlog finančnega načrta in zaključnega računa;
 • neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog društva;
 • imenuje stalne in občasne komisije;
 • opravlja druga naloge, ki mu jih poveri občni zbor društva;
 • nadzoruje izvajanje delovnega programa in skrbi za njegovo izvrševanje;

42. člen

Upravni odbor lahko imenuje sekcije za izvajanje določenih nalog. Naloge, število članov in predsednika določi upravni odbor ob imenovanju. Člani sekcije so lahko le člani društva.

Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju pri delu sekcije tudi zunanje sodelavce in svetovalce.

C) NADZORNI ODBOR

43. člen

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani. Na prvi seji izvolijo izmed sebe predsednika.

Mandat članov nadzornega odbor traja štiri leta. Mandat članov se lahko še enkrat ponovi.

Nadzorni odbor deluje v polni sestavi. Sklepi nadzornega odbora so sprejeti, če zanje glasujeta vsaj dva člana.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora, imajo pa pravico udeleževati se vseh sej upravnega odbora, vendar brez pravice odločanja.

44. člen

Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo upravnega odbora in da vrši stalni nadzor nad materialnim in finančnim poslovanjem društva.

45. člen

Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru in mu mora pismeno poročati vsaj enkrat letno

D) ČASTNO RAZSODIŠČE

46. člen

Častno razsodišče vodi disciplinski postopek in izreke kazni po disciplinskem pravilniku.

Mandat članov častnega razsodišča traja štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni.

Častno razsodišče ima tri člane. Predsednika izvolijo člani izmed sebe na svoji prvi seji. Častno razsodišče veljavno sklepa v tričlanskem senatu. Sklep je sprejet, če sta zanj glasovala vsaj dva člana.

Za disciplinski prekršek članov se štejejo:

 • hujše kršitve določb statuta;
 • neizvrševanje in nespoštovanje sklepov organov društva;
 • nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu;
 • vsako drugo ravnanje, ki prizadene interese in ugled društva.

O prekrških odloča na prvi stopnji častno razsodišče, ki posluje po disciplinskem pravilniku društva.

Častno razsodišče lahko izreče članom društva naslednje ukrepe:

 • opomin
 • javni opomin
 • izključitev

Za disciplinski postopek se smiselno uporabljajo določbe zakona o kazenskem postopku.

O pritožbah proti ukrepom častnega razsodišča odloča na svojem prvem naslednjem sklicu občni zbor društva kot drugostopenjski organ.

47. člen

Društvo lahko ustanavlja sekcije. Sekcije se organizirajo po interesnem principu članov društva. Sekcije ustanovi občni zbor na predlog upravnega odbora.

Sekcije so oblika notranjega delovanja društva pri izvajanju namenov in ciljev društva in niso pravne osebe.

IV.   FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

48. člen

Dohodki društva so:

 • članarina;
 • dohodki iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva;
 • sredstva pridobljena na razpisih zvez, občine, države, Evropske unije ali drugih organizacij in posameznikov;
 • darila, donacije, sponzorstva;
 • drugi dohodki.

Če društvu pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah odobrenega finančnega načrta.

49. člen

Premoženje društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so kot take vpisane v inventurno knjigo.

S premoženjem društva upravlja upravni odbor.

Premičnine se lahko kupujejo ali odtujujejo le na podlagi sklepa upravnega odbora. O nakupu in odtujitvi nepremičnin sklepa občni zbor društva.

50. člen

Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva ter z veljavnimi predpisi.

Materialna in finančna evidenca se opravlja po načelih blagajniškega in materialnega poslovanja.

Redni občni zbor obravnava in sprejme vsako leto zaključni račun.

51. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta blagajnik ali predsednik društva.

Odredbodajalec je predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.

52. člen

Blagajnik društva vodi finančno poslovanje društva v skladu z računovodskimi standardi za društva in po pravilniku o materialno – finančnem poslovanju.

Blagajnik poroča o finančnem poslovanju upravnemu odboru. Blagajnik je za svoje delo odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.

Delo blagajnika je javno. Vsak član društva lahko zahteva vpogled v finančno in materialno poslovanje društva.

53. člen

Urejanje finančno materialnih zadev se lahko poveri tudi najeti finančni službi ali posameznemu finančnemu strokovnjaku.

54. člen

Društvo ima svoj račun. Finančno poslovanje se odvija preko transakcijskega računa pri eni od slovenskih bank, za drobne izdatke se uporablja ročna blagajna, v skladu s pravili o blagajniškem maksimumu.

V. PREHODNE IN KONČNE ODLOČBE

55. člen

Društvo preneha obstojati:

 • po volji članov s sklepom občnega zbora z dvotretjinsko večino ob navzočnosti najmanj polovice članov;
 • s spojitvijo z drugimi društvi;
 • s pripojitvijo k drugemu društvu;
 • s stečajem;
 • na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja;
 • po samem zakonu;
 • če pade število članov pod tri.

56. člen

Če društvo preneha obstajati, se njegovo premoženje popiše.

Občni zbor izda sklep, na podlagi katerega določi sorodno društvo, na katerega se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženjska sredstva.

57. člen

V skladu s temi pravili ima društvo še naslednje splošne akte:

 • disciplinski pravilnik;
 • pravilnik o materialno – finančnem poslovanju;
 • pravilnik o kostumih;
 • pravilnik o hranjenju, uporabi in varovanju osebnih podatkov članov.

Splošni akti iz tega člena morajo biti sprejeti najpozneje v roku treh mesecev po ustanovitvi društva.

58. člen

Ta pravila začno veljati, ko jih sprejme občni zbor društva, uporabljati pa se prično takoj, ko pristojni organ izda odločbo o spremembi.

Z dnem sprejema tega statuta preneha veljati prejšnji temelji akt društva.

V Črnomlju, 29. 9. 2007

Urška Tomc,                                                                                       Mitja Stopar,

podpredsednik                                                                                    predsednik

Gregor Jevšček, overovitelj                                                             Tilen Vraničar, overovitelj

Žig društva: